Het lokaal bestuur van de stad Sint-Truiden gaat volgende maand een aangepast financieel meerjarenplan voorstellen aan de gemeenteraadsleden. “We geven een eerste aanzet tot een structurele schuldenafbouw”, zegt Günther Dauw (N-VA), bevoegd schepen voor Financiën. “Daarbij worden gerichte keuzes gemaakt: de renovatie van de erfgoedsite Speelhof gaat door maar het sportcentrum Hemelrijk te Brustem wordt dan weer geschrapt.”

  • Tekst en beelden © Rudi De Cock

Schepen Günther Dauw (N-VA) zal op de Truiense gemeenteraad van half december de aanpassing van het meerjarenplan op het bord van de raadsleden leggen. Hij kondigde bij zijn aantreden een half jaar geleden aan dat er een besparingsronde op komst was. De schuld per inwoner van 3196 euro wordt onhoudbaar. De schepen legt uit: “De voorbije jaren werden mooie projecten gerealiseerd zoals bijvoorbeeld de burcht van Brustem. De realisatie van die projecten heeft investeringen gevraagd waarvoor er leningen werden aangegaan. We gaan de schuldgraad per inwoner doen dalen door een sober en een gericht beleid te voeren. De restauratie van het Speelhof is gezien de erfgoedwaarde en de recreatieve functie een belangrijke investering die we aanhouden. Bovendien werd er in het kader van de definitieve herbestemming al heel wat voorbereidend werk verricht. In 2024 zullen de restauratiewerken van start gaan. Projecten zoals die van de Veemarktsite en een nieuw woonwagenpark worden dan weer vertraagd uitgevoerd. Anderzijds zijn er op dit moment geen middelen voorzien voor het project Hemelrijk te Brustem, ook niet richting volgende legislatuur, eenvoudigweg omdat het investeringsritme strak getemperd wordt. Dat is de enige manier om te starten met structurele schuldafbouw en die richting moeten we uit om onze stadskas weer gezonder te krijgen.”

De site te Brustem waar een groot sportcomplex zou komen wordt definitief geschrapt. Aanvankelijk werd het nog overgeheveld naar de volgende legislatuur maar ook dat zit er nu niet langer in. 

Inflatie

Verder wil de schepen de Autonome Gemeentelijke Bedrijven (AGB’s) op orde zetten, al is dat niet voor onmiddellijk. Dauw: “Een deel van de bevoegdheden van bijvoorbeeld AGOST zijn al teruggebracht naar het bestuurscollege en de gemeenteraad. We zullen op termijn als lokale overheid vooral onze basistaken goed moeten uitvoeren, zoals propere straten en het veiligheidsgevoel terug verhogen, bijvoorbeeld door meer blauw op straat. Dat zit ook in het meerjarenplan. Er komen twee equivalenten bij de politie bij.”

Boosdoener is volgens Dauw ook de oplopende inflatie. “De prijsstijgingen hebben een significante impact op de kosten en uitgaven. Daarenboven moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt om lopende leningen af te betalen. De effectieve kosten van een aantal realisaties liggen hoger dan de oorspronkelijke ramingen. Daarom gaan we de timing van een aantal projecten aanpassen, zoals de Veemarktsite en de realisatie van een nieuw woonwagenterrein.”

Ondernemerschap

Schepen Hilde Vautmans (Open Vld) van Lokale Economie staat met haar fractie achter het plan, bijvoorbeeld voor wat het ondernemerschap betreft. Zij brak hier vorige maand al eens een lans voor in het radioprogramma ‘Thuis in Haspengouw’. “Ondernemers vormen de drijvende kracht in onze samenleving”, vult de schepen aan. “Het is dankzij hen dat we werkgelegenheid in onze stad houden en aantrekken. We willen het ondernemerschap stimuleren via initiatieven zoals een investeringsfolder, een efficiënt vergunningenbeleid, het ondernemersloket, de horacagids en activiteiten waaronder onze bloeiende Haspengouw Markt. Zo profileren we Sint-Truiden als aantrekkelijke hoofdstad van Haspengouw voor bezoekers, bewoners en bedrijven. In onze dienstverlening kiezen we ervoor om te werken met een beperktere, sterke equipe. We gaan zorgvuldig om met het personeelsbudget en zetten de komende jaren maximaal in op talentontwikkeling van onze medewerkers.”

Ook haar collega-schepen Pascy Monette (Open Vld) is tevreden met de aanpassing. De ondersteuning van lopende initiatieven zoals Onder Ons, Sint-Vincentius & team Hope loopt verder. Daarnaast wordt er financiële ruimte gecreëerd voor bijkomende sociale projecten zoals de inzet van straatverpleegkundigen en het oprichten van een lokale, sociale kruidenier in het kader van het project ‘Depot Margot’. Op maandag 18 of dinsdag 19 december wordt het plan van het bestuurscollege ter stemming voorgelegd op de gemeenteraad.

Binnen 10 dagen wordt het aangepaste meerjarenplan besproken en gestemd op de Truiense gemeenteraad