De gemeenteraad van de Stad Sint-Truiden heeft in een spoedzitting van dinsdag 26 december 2023 haar financieel directeur om dringende redenen ontslagen. De noodzaak om deze beslissing te nemen was ontstaan nadat de Beroepscommissie voor Tuchtzaken op 21 december 2023 het eerdere ontslag van ambtswege als tuchtmaatregel had vernietigd. Nu volgt er een onmiddellijk ontslag. “Een financieel directeur is in een gemeente verantwoordelijk voor de uitermate correcte aanwending van de stedelijke financiële middelen”, zegt schepen van Juridische Zaken Günther Dauw (N-VA).

“De oorsprong van het ontslag ligt in het toestaan van twee financiële tegemoetkomingen aan een oud-gemeenteraadslid zonder dat daarvoor opdracht of goedkeuring was gegeven of zonder dat de financieel directeur daarvoor bevoegd was”, verduidelijkt schepen Dauw het ontslag. “De Beroepscommissie heeft van deze tegemoetkomingen aanvaard dat ze een schijn van belangenvermenging konden doen ontstaan.” De financiële tegemoetkomingen zijn grondig onderzocht door Audit Vlaanderen en door de tuchtcommissie, die de gemeenteraad zelf voor dit onderzoek had samengesteld. “Zowel Audit Vlaanderen als de Tuchtcommissie hebben vastgesteld dat naast het ongeoorloofd toestaan van de twee financiële tegemoetkomingen, er ook nog sprake was van het bewust manipuleren van de financiële gegevens er op gericht om de tegemoetkomingen te verbergen en het bewust gebruiken van een bankkaart van een oud-personeelslid, om zo de noodzakelijke tweede controle handtekening te omzeilen.”

Bankkaart

Van die bankkaart is vastgesteld dat ze buiten gebruik had moeten zijn gesteld op het ogenblik dat het oud-personeelslid de dienst had verlaten. “Dit is niet gebeurd”, aldus schepen Dauw. “De bankkaart is bewaard gebleven in de kluis van de financiële dienst in het bureau van de directeur. Het is in de onderzoeken vastgesteld dat deze kaart gebruikt is om gespreid over 4 jaar, 229 financiële transacties aan de tweede controle handtekening te onttrekken. De tuchtcommissie heeft moeten vaststellen dat dit er toe leidt dat er op het eerste zicht geen zekerheid is over de juistheid van die betalingen.” Die vaststellingen waren de belangrijkste reden waarom de financieel directeur is ontslagen bij tuchtmaatregel op 21 augustus 2023. Nadat de financieel directeur beroep had aangetekend, heeft de Beroepscommissie op 21 december 2023 deze tuchtmaatregel vernietigd. Hoezo? Opnieuw Dauw: “De reden van de vernietiging hield geen verband met de foutieve financiële handelingen van de financieel directeur. Daarvan heeft de Beroepscommissie uitdrukkelijk vastgesteld dat de Tuchtcommissie deze correct heeft onderzocht en aanvaard. De beroepscommissie vernietigde de tuchtbeslissing om een totaal andere reden, met name omdat ze meende dat aan de financieel directeur niet mocht worden verweten om op 15 december 2022 aanwezig te zijn geweest op een teamevent van zijn dienst.”

Voorbeeldfunctie

De gemeenteraad heeft in haar zitting van 26 december 2023 vastgesteld dat foutieve financiële handelingen vaststaan en zelfs zijn aanvaard door de Beroepscommissie. Dus conclusie: de gemeenteraad besloot dat deze handelingen ernstige tekortkomingen vormen in hoofde van de financieel directeur. Dauw: “Een financieel directeur is in een gemeente verantwoordelijk voor de uitermate correcte aanwending van de stedelijke financiële middelen, zodat er daaromtrent geen twijfel mag bestaan. De functie moet voorbeeldig ingevuld worden. Vermits de handelingen bewijzen dat dit voor de financieel directeur niet langer gegarandeerd was, maken deze ernstige tekortkomingen elke verdere samenwerking met de financieel directeur per direct onmogelijk”, besluit de schepen.

Beeld © rdc