De Wellense gemeenteraad heeft de gemeentelijke ondersteuningsmaatregelen voor de heropstart van de lokale economie na de coronacrisis goedgekeurd.

Met dit plan wil de gemeente binnen haar financiële mogelijkheden bijkomende ondersteuning bieden en een belangrijke impuls geven aan de heropleving van onze lokaal economie en ons lokaal sociaal weefsel. In het plan is er bijzondere aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare doelgroepen alsook voor de Wellense verenigingen.
Het plan bevat zowel financiële als niet-financiële ondersteuning aan onze inwoners, onze verenigingen, onze handelaren, onze ondernemers en onze vrije beroepen. De input van de adviesraden, de verenigingen en de Wellense middenstand vormde de basis voor de uitwerking van de gemeentelijke steunmaatregelen.
De kosten van de voorgestelde maatregelen worden geraamd op € 185.000, waarvan €155.000 rechtstreeks naar de Wellense economie gaat.
De gemeente zal de Wellense handelaren, ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers hierover zo snel mogelijk informeren 📝📬

Handel
We kunnen nu al melden dat iedereen die wenst dat in zijn zaak klanten met cadeaubonnen kunnen betalen dit expliciet zal moeten melden aan de gemeente via info@wellen.be met vermelding van de naam van de zaak, adres, ondernemings/BTW-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon en telefoonnummer. Indien u een logo heeft van uw zaak of onderneming dan mag u dit ook steeds mee bezorgen. De forfaitaire onkostenvergoeding moet men ook zelf aanvragen, hiervoor zal de gemeente een aanvraagformulier aan de betrokkenen bezorgen. Voor vragen of inlichtingen kan men zich steeds wenden tot onze bevoegde ambtenaar Chiel Herbots via chiel.herbots@wellen.be of 012/670649

Inwoners
Cadeaubon voor alle inwoners:
– Alle Wellense gezinnen ontvangen een cadeaubon van 25 euro verhoogd met 5 euro per kind.
– Deze bonnen kunnen enkel bij de deelnemende Wellense ondernemingen, handelaars en vrije beroepen gebruikt worden.
– De gemeente zal de bonnen in meerdere coupures (€10, €15,…) aan de inwoners bezorgen zodanig dat ook kleinere uitgaven ondersteund worden.
– Uiteraard zullen ook alle bonnen samen in één keer uitgegeven kunnen worden.

Sociale maatregel:
– Wie een leefloon ontvangt, in budgetbeheer/begeleiding is of een specifieke sociale begeleiding bij het OCMW geniet, ontvangt een tussenkomst van 75 euro in zijn energiefactuur.
– De kinderen van deze gezinnen ontvangen een extra bedrag van 30 euro aan socio-culturele participatie.
– Mondmaskers voor alle Wellenaren vanaf 12 jaar: dankzij de inspanningen van het gemeentepersoneel werden zowel de chirurgische als herbruikbare mondmaskers vlot verdeeld over alle brievenbussen
Attentie voor de kinderen:
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zullen een doe-boekje ontvangen boordevol ideeën om volop te genieten, te spelen en te bewegen in eigen gemeente

Lokale economie
Digitalisering van de Wellense cadeaubon:
– Zowel de bon die wordt verdeeld n.a.v. de coronamaatregelen, als de reguliere Wellense cadeaubon, wordt gedigitaliseerd.
– De verwerking van de bon zal dus automatische gebeuren zonder administratieve last voor de handelaar/ondernemer.
– Het volstaat om een code te scannen of deze handmatig in te voeren op een online platform.
– Door de automatisering zal ook de uitbetaling sneller gebeuren.
– Deze gedigitaliseerde bon zal zowel online als fysiek (gedrukt) kunnen worden aangekocht.
– De gemeente zal deze bon ook integreren in de gemeentelijke app die momenteel ontwikkeld wordt.
– Iedere ondernemer, handelaar of vrije beroeper kan indien gewenst deze bonnen in ontvangst nemen. ❗️Men moet dit wel op voorhand aan de gemeente laten weten. 📩 info@wellen.be
Kwijtschelden van huurgelden, concessievergoedingen en standgelden:
Gedurende de periode van verplichte sluiting worden de concessievergoeding van de sporthal en de standgelden van de markt door de gemeente kwijtgescholden.

Forfaitaire onkostenvergoeding
– Alle getroffen ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en scholen kunnen een aanvraag indienen voor een forfaitaire onkostenvergoeding van 100 euro op voorwaarde dat:
        * Zij beschikken over een maatschappelijke zetel of een
        vestiging op grondgebied Wellen waar zij hetzij werknemers te werk   stellen, hetzij klanten ontvangen.
        * Zij hebben kosten moeten maken die gelinkt zijn aan het conoavirus        om van deze zetel of vestiging een veilige omgeving te maken voor         hun klanten of werknemers. Deze kunnen aangetoond worden met een   verklaring op eer.

Lidgeld Shop-in-Wellen:
– De gemeente neemt van juli tot en met december 2020 de lidgelden van Shop-in-Wellen voor haar rekening, dit zowel voor de bestaande als voor de nieuwe leden die tijdens deze periode toetreden.
– Om in aanmerking te komen voor vergoeding, dient men minstens 1 jaar lid te blijven.

Promotie lokaal shoppen:

– De gemeente voorziet een budget van 5.500 euro ter promotie van lokaal shoppen. Dit zal aangewend worden in overleg met de Wellense middenstand.
– De gemeente plaatst eveneens reclameborden m.b.t. lokaal shoppen langs de invalswegen

Ondersteuning decemberactie Wellense middenstand:
De gemeente voorziet 2.500 euro aan bijkomende prijzen voor de decemberactie van de Wellense middenstand.

Integratie van een e-shop voor de lokale handelaren in de gemeente-app:
– In de gemeente-app, die volop in ontwikkeling is, wordt een e-shop voorzien die gekoppeld is aan payconiq.
– Hierdoor wordt het voor de Wellense handelaren mogelijk om zijn eigen producten aan te bieden via de app.
– Als de app klaar is zal de gemeente een workshop organiseren voor de geïnteresseerde handelaren.

Loket lokale economie
De gemeente ontwikkelt een portaalwebsite voor de lokale economie, met alle relevante info voor bestaande en nieuwe ondernemers.

Workshops voor ondernemers.
Toerisme- en horecabon:
– Om de zwaar getroffen toeristische- en horecasector extra te ondersteunen voorziet de gemeente de aankoop van bonnen bij de Wellense ondernemers uit deze sectoren ten bedrage van 10.000 euro.
– Deze bonnen kunnen ingezet worden ter ondersteuning van gezondheidsbevorderende initiatieven, voor extra beleving op het smaakfestival, ter ondersteuning van het verenigingsleven,…. Het gebruik en inzet van deze bonnen wordt nog verder uitgewerkt in overleg met de adviesraden en verenigingen.
Kwijtschelden belasting op drijfkracht motoren:
– De drijfkrachtbelasting voor bedrijven wordt kwijtgescholden a rato van de capaciteitsvermindering en dit maximaal van 18 maart 2020 tot en met 3 mei 2020.
– Deze bedrijven zullen nog worden gecontacteerd i.v.m. de aan te voeren bewijsstukken.

Verenigingen
Tegoedbon ter ondersteuning van het verenigingsleven:
– Elke vereniging erkend door een Wellense adviesraad heeft recht op een tegoedbon voor gemeentelijke diensten ter waarde van 200 euro.
– Deze bon is in te brengen als vermindering op gemeentelijke facturen inzake verhuur van zalen, sporthal, afname van drank,…
– De verenigingen zullen expliciet moeten laten weten of zij hiervan gebruik wensen te maken.
– De 200 euro zal dan bij een gemeentelijke factuur automatisch in mindering gebracht worden.
Kwijtschelding van huurgelden en aanverwante vergoedingen:
De huurgelden en onkostenvergoedingen betreffende gemeentelijke terreinen en gebouwen verschuldigd door verenigingen worden kwijtgescholden voor de periode van verplichte sluiting