Fee aan noeët gedocht as fee on et nief sezoen zatte te denke rond kossemis, da oos stuk “Uiverrègs, gespélt dour uiveresse minse” zoe énne goetgekouze tekst zou zén.

Want fee zen uiveresse minse, fee speile deize zouner nè.

As fee na uure aat Brusselt, da doo ten oeëgste tweeondert minse mouge koume zien, en dat un stulkes schoeën op anderhalleve meiter moete gezatte wèède, dan is da ni muigelèk ver oos manier van doen. As et reegelt, dan moete fee erreges inkraape ma noch bè genoeg sosjoal dispensoase, … of zoe iet.

Fee wille nimmànt et prezier weg pakke ver noo-t oos te koume zien en da zou wol moete as fee da zou gelèk aander joare muste loate gon.

Want dan moet doo gereserveird wèède, ver niks of te betoale, dan moet doo vuir gezurregt wèède da oer stulkes op oer gereserveirde plak ston, wa doen fee as dzje ni komp, wa doen fee as dzje bè mier stulkes afkomp, wa doen fee bè minse dèè ni gereserveirt ebbe en doo ston, allei, da wét en groewete sop, ieën groewete mezeire.

Doo gie gevochte wèède, fee gon het roewet kruis en de pompiers noewedig ebbe, doo gon plakke verkocht wèède op de zwatte mèrrek…

Fee probeire ver en den afgank iet en mekaandere te steeke want fee weite da fee vur oechlings iet koene en moete doen bè de goej vitaminnekes dei fee ebbe teige alle sorte ziktes en aandere prul.

Dje uut nog van oos.