De lokale besturen voerden  gisteren controles uit op 13 handcarwashes, waarvan een aantal met ernstige signalen van bedreigingen voor de openbare orde en diverse andere signalen/inbreuken. De actie ontstond vanuit de beeldvorming rond enkele gekende uitbatingen in de sector.

“Reeds sinds 2012 merken we dat de sector van de handcarwash enorm kwetsbaar is. Controles in het verleden hebben geleid tot veroordelingen inzake mensenhandel, economische uitbuiting, bestuurlijke sluitingen, etc. Daarom wordt de sector binnen Limburg structureel aan bestuurlijke controles onderworpen om te voorkomen dat de openbare orde wordt bedreigd en de lokale besturen worden ondermijnd” stelt Annemie De Boye van het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum dat als opdracht heeft de lokale besturen te ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit).

“Als stadsbestuur schenken we al lange tijd bijzondere aandacht aan de handcarwashes omwille van de wederkerende problematieken en proberen we een evenwicht te zoeken tussen veiligheid en economie” legt burgemeester Wim Dries uit. “Als gevolg van controles in het verleden in Genk werd een netwerk blootgelegd van een 10-tal gelinkte handcarwashes. Het was dan ook aangewezen om een gemeenteoverschrijdende actie te doen om te voorkomen dat malafide carwashes zich verplaatsen naar meer kwetsbare steden en gemeenten.”

Annemie De Boye merkt dat lokale besturen zich steeds meer bewust zijn van activiteiten die o.a. het sociaal weefsel en de lokale economie ondermijnen en een verantwoordelijkheid opnemen om dit te voorkomen.

“We beseffen dat misbruiken zich niet beperken tot de handcarwashsector,” legt burgemeester Alain Yzermans  van Houthalen-Helchteren uit. “Echter zijn er ernstige signalen en vaststellingen in het verleden gebeurd, waardoor we het nodig achten de situatie te blijven monitoren onder meer met deze controleactie.”

Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden beaamt dit: “Door samenwerking tussen de gemeenten vermijden we dat criminaliteit zich verplaatst. Als lokaal bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid op in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.”

“Het is onze taak erop toe te zien dat alle wettelijke normen en voorschriften worden nageleefd. Anders dreigt oneerlijke economische concurrentie in de sector en dat is nefast voor de bonafide carwashes”, voegt burgemeester van Hasselt Steven Vandeput toe.  Uit navraag bij de beroepsvereniging blijkt dan ook dat de jarenlange inzet van de lokale besturen zijn vruchten afwerpt en men een positieve trend merkt.

De multidisciplinaire controleteams bestonden naast de gemeentelijke handhavingscoördinatoren, milieu- en bouwtoezichters, en huisvestingsambtenaren ook uit controleurs van de brandweer, de Sociale Inspectiediensten, Dienst Vreemdelingenzaken en de Vlaamse Wooninspectie. De actie werd begeleid door de diverse lokale politiezones en werd gecoördineerd door het ARIEC Limburg.  Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg

In totaal zijn 20 inbreuken vastgesteld. Voornamelijk gaat het om inbreuken inzake milieu (inbreuken op de milieuwetgeving, niet in orde met de milieuvergunningen, …), inbreuken op de arbeidswetgeving (zwartwerk, inbreuken op de deeltijdse arbeid, tewerkstelling vreemdelingen, …), inbreuken op de vreemdelingenwetgeving, inbreuken op de camerawetgeving, … Verder wordt een advies opgemaakt voor de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van een kamerwoning. Er werden eveneens diverse vaststellingen gedaan inzake de brandveiligheid. Twee personen werden administratief aangehouden. Er zullen tenslotte heel wat aanmaningen gebeuren inzake milieu en ruimtelijke ordening. De opgemaakte processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket Limburg. Pv’s met betrekking tot sociaalstrafrechtelijke inbreuken van de sociale inspectiediensten worden aan het arbeidsauditoraat overgemaakt.