De stad Sint-Truiden wenst de veiligheid van de trage weggebruikers significant te verbeteren. Daarom zal ze bijkomende veilige fietspaden aanleggen en wegverbeteringen doorvoeren in de Heide. Op een infomoment in de GAZO, dinsdagavond 28 september, ontvingen alle bewoners van de betrokken zone meer informatie rond de plannen. Voor het nieuwe wegontwerp zullen grondverwervingen van enkele voortuinstrookjes nodig zijn. Alle betrokken bewoners of grondeigenaars krijgen een voorstel tot minnelijke schikking.

Al jarenlang vragen inwoners dat er een veiliger fietspad komt langs de Driesstraat in Nieuwerkerken en de Heide in Sint-Truiden. Deze vraag werd verder onderzocht en ondertussen is er een volledig projectvoorstel uitgewerkt op het grondgebied van Sint-Truiden dat de veiligheid van de trage weggebruikers ten goede komt. In het plan ligt de klemtoom op 3 zones:

Zone 1. Deel tussen Driesstraat en Engelbamp: dubbelrichtingsfietspad

Zone 2. Heide, deel tussen Engelbamp en weg richting Wijer: vrijliggende éénrichtingsfietspaden in natuurgebied

Zone 3. Heide, vanaf weg richting Wijer tot Opcozenstraat: éénrichtingsfietspaden, waar het kan vrijliggend

Het project zal de schoolgaande jeugd maar ook veel recreatieve fietsers, die deze route gebruiken, ten goede komen. Buurtbewoners zullen minder last hebben van verkeer aan overdreven snelheid. Op vier locaties worden wegversmallingen ingetekend. Fietspaden worden verhoogd aangelegd waardoor het wegbeeld visueel versmalt voor de autobestuurders. Er zal ook ruimte voorzien worden voor nutsleidingen, openbare verlichting en verkeersborden achter het fiets- of voetpad

Vanaf november zal een externe onderhandelaar met grondeigenaars contact opnemen. Voor de realisatie van de plannen zullen verschillende voortuinstrookjes aangekocht worden door de stad. Dat kan via de verkoop in der minne van een strookje grond aan de stad. Mocht er geen minnelijke schikking mogelijk zijn dan zal via de gemeenteraad gevraagd worden om een onteigeningsprocedure te starten zodat het project kan gerealiseerd worden.