In uitvoering van het kerkenbeleidsplan van Borgloon heeft het stadsbestuur de beschermde kerk van Kuttekoven te koop gesteld via ‘Covast’, een online biedingsplatform dat gespecialiseerd is in het vermarkten van overheidsvastgoed.

De opstart van de verkoop van dit mooie beschermde monument gebeurde eind oktober 2020 met een minimum te behalen instelprijs van 48 000 euro. De publieke biedingsfase liep tot en met 29 januari 2021 en er werkten 33 vastgoedkantoren mee aan het project. Dit resulteerde in 16 unieke biedingen waarvan het hoogste bod 160 000 euro bedroeg. In totaal werden 16 unieke biedingen ontvangen, die ter beoordeling aan de jury, samengesteld uit een vertegenwoordiging van het stadsbestuur Borgloon, het bisdom Hasselt en het agentschap Onroerend Erfgoed, zijn voorgelegd.

borgloon_kuttekovenstraat_zonder_nummer_mediumDe beoordeling tot herbestemming van dit kerkje is tweeledig gebeurd. Enerzijds een vergelijkende analyse op basis van de geboden prijs (50 punten). Anderzijds een vergelijking en rangschikking op basis van de visie tot herbestemming (50 punten). De hoogste totaalscore werd behaald door de aanbieding van Kolmont Holding, ‘Het Huis van 80’.

In de beoordeling is rekening gehouden met de gevoeligheden van de inwoners van het dorp, de aandachtspunten van het bisdom en de ruimtelijke en landschappelijke visie van het stadsbestuur in dit beschermde landschap.

‘Het Huis van 80’ verwijst naar de 80 inwoners de Kuttekoven momenteel telt. Zij krijgen van de initiatiefnemers hun kerk terug, volledig gerestaureerd en gerenoveerd binnen en buiten om er in alle rust bijeen te komen, eventueel voor een koffietafel bij een begrafenis. “Het geheel beantwoordt volledig aan het toeristisch aspect dat we voor ogen hadden, de kerk wordt een rustpunt, een stilteplek voor wandelaars en een ontmoetingsruimte voor de inwoners. Binnen wordt de oorspronkelijke toestand in de mate van het mogelijke hersteld”, aldus burgemeester Awouters van Borgloon. Een tentoonstellingsruimte wordt het zeker niet, want het bis borgloon_kuttekovenstraat_zonder_nummer_kerk_sint-jan-de-doper_mediumdom wil met alle middelen een herhaling van The Holy Cow vermijden.

Het schepencollege zal nu in overleg met het bisdom en samen met de indiener van het dossier, ‘Het Huis van 80’, een overeenkomst en een ontwerp van authentieke akte van verkoop opstellen. Hierin worden alle voorwaarden vastgelegd die het toekomstig herbestemmingsproject van de kerk waarborgen voor alle partijen.

De authentieke verkoopakte zal uiteindelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bisdom Hasselt en aan de gemeenteraad van Borgloon, waarna de bisschop van Hasselt het decreet tot onttrekking aan de eredienst kan uitvaardigen.

Vermits dit dossier in een openbare vergadering aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen niet alleen de inwoners van Kuttekoven, maar alle geïnteresseerden volledige inzage krijgen. De renovatie van de kerk van Kuttekoven wordt begroot op 900.000 euro.