Vandaag stelde de Europese Commissie haar allereerste LGBTIQ-strategie voor. Met een reeks gerichte maatregelen wil de Commissie discriminatie tegenover holebi’s, transgenders, intersekse personen en queers bestrijden en gelijkheid in alle lidstaten garanderen.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), lid van de LGBTI-intergroup, reageert tevreden:“Homovrije zones in Polen, Orban die oproept om adoptie door holebikoppels te verbieden, … Wie de Europese actualiteit een beetje volgt weet dat ook in Europa heel wat LGBTIQ-rechten sterk onder druk staan. Vandaag is het dan ook een heel bijzondere dag voor iedereen die meevecht voor gelijke rechten voor LGBTIQ-personen. Eindelijk hebben we een écht Europees instrument om discriminatie en haat tegenover holebi’s, transgenders, intersekse personen en queers aan te pakken. Maar tegelijk moeten we nog een stap verder durven gaan. Onze fundamentele EU-waarden zijn niet onderhandelbaar, en wie ze schendt zou niet langer op EU geld mogen rekenen. Een rechtsstaatmechanisme gekoppeld aan de nieuwe EU begroting, daarmee kunnen we de onliberale krachten in Europa écht onder druk zetten. Toch mogen we best optimistisch zijn met dit voorstel van de Commissie.Dit is een duidelijke boodschap voor sommige conservatieve Europese leiders die steeds blijven wegkijken voor schendingen van deze fundamentele rechten, of ze zelfs flagrant mee in de hand werken. Als we als Europese Unie écht een club van waarden en normen zijn, dan tolereren we geen haat en discriminatie, tegenover niemand. Taak nu is deze strategie zoveel mogelijk door te drukken en de lidstaten aan te sporen er alles aan doen om hier gevolg aan te geven in hun nationale wetgeving.”

De strategie omvat vier hoofdpijlers:

  • Discriminatie bestrijden: De Commissie zal een balans opmaken, vooral op het vlak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding daarvan zal de Commissie wetgeving voorstellen over de versterking van de rol gelijkekansencentra. De Commissie zal ook een regelgevend kader voorstellen dat specifiek betrekking heeft op het risico van vooroordelen en discriminatie door kunstmatige intelligentiesystemen (AI).
  • Veiligheid garanderen: Holebi’s komen disproportioneel in aanraking met haatdelicten en geweld. Bovendien blijft onderrapportage een ernstig probleem. Daarom zal de Commissie in 2021 een initiatief presenteren om de lijst van ‘EU-misdaden’ uit te breiden met ‘hate speech’ en haatdelicten, ook wanneer deze tegen LGBTIQ-mensen zijn gericht. Daarnaast zal de Commissie financiering voorzien voor initiatieven ter bestrijding van haatdelicten en geweld tegen LGBTIQ-mensen.
  • Bescherming van de rechten van regenboogfamilies: Door verschillen in de nationale wetgevingen van de lidstaten worden familiebanden niet altijd erkend wanneer regenboogfamilies de binnengrenzen van de EU overschrijden. De Commissie zal met een wetgevingsinitiatief komen inzake de wederzijdse erkenning van het ouderschap en nagaan welke maatregelen kunnen worden genomen ter ondersteuning van de wederzijdse erkenning van holebi-koppels.
  • LGBTIQ gelijkheid over de hele wereld: In het kader van het nabuurschaps-, ontwikkelings- en internationale samenwerkingsinstrument (NDICI), het instrument voor pre-toetredingssteun (IPA) en het Fonds voor asiel en migratie zal de Commissie acties voor LGBTIQ-gelijkheid ondersteunen.