Een extra gemeenteraad, midden in de vakantie, is bijzonder. Maar de tijdsnood liet de meerderheid van N-VA en Groen in Alken geen andere keuze. “Als we niet vóór 16 augustus het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Broosveldsite goedkeuren, vervalt alles en worden we vijf jaar terug in de tijd gekatapulteerd”, zegt schepen Frank Vroonen. Het RUP werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Tijdens de vorige legislatuur werd er in Alken door het beleid grondig nagedacht over de toekomst van de drie voetbalclubs en hun infrastructuur. De toenmalige clubs hadden elke een eigen site, maar de meerderheid (toen waren dat N-VA, Groen en Open Vld) kwamen met de clubbesturen tot een akkoord om er één club van te maken die op een nieuwe locatie 4 of 5 voetbalvelden met kleedkamers, douches en kantine zou krijgen. Toen duidelijk werd dat er gekozen werd voor de Broosveldsite, het gebied tussen de N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat (foto), gingen de poppetjes aan het dansen. Buurtbewoners wilden geen terreinen achter hun tuinen en Open Vld sprong mee op de kar tegen het RUP omwille van de verkeersonveiligheid en de wateroverlast.

Sindsdien heeft het RUP ‘Sport- en reactievelden’ heel wat commotie veroorzaakt. Na een eerste goedkeuring in november 2021 schorste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het RUP en vroeg ze bijkomende initiatieven voor het waterbeheer in het deelgebied tussen de N80, de Stationsstraat en de Broosveldstraat. Het schepencollege maakte haar huiswerk en keurde meerderheid tegen oppositie eind maart het aangepaste RUP goed.

Limburgse bocht

In mei was het de Limburgse deputatie die roet in het eten gooide en redenen zag om de nieuwe gemeenteraadsbeslissing te schorsen. Burgemeester Marc Penxten (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Vroonen (Groen) reageerden ontgoocheld, spraken van partijpolitieke spelletjes van raadslid Igor Philtjens (Open Vld) en trokken naar de Raad van State. Immers, bij de eerste goedkeuring in november had het Limburgs college van députés wél hun fiat gegeven. Maar de Raad van State wees de hoogdringendheid van Penxten en Co. af omdat het bezwaar te laat werd ingediend. Daarom kon het Alkens bestuur niet anders dan het RUP opnieuw ter stemming voorleggen op een extra gemeenteraad; zoniet zou de deadline van 16 augustus verstrijken en zou het RUP opgehouden hebben te bestaan, of anders gezegd: vijf jaar werk zou helemaal opnieuw moeten gedaan worden.

Gemeenteraad op het scherp van de snee

Op de gemeenteraad van 4 augustus herhaalden alle partijen hun standpunten, en groeven ze zich nog wat dieper in. “Dit is een heel goed ruimtelijk plan”, zegt schepen Vroonen. “Landbouwgrond wordt volwaardig gecompenseerd en er is een mooie, nieuwe invulling gevonden voor de bestaande voetbalterreinen in Sint-Joris en Terkoest. Zowel in de vallei van de Herk als op de geplande voetbalsite aan het Broosveld wordt gezorgd voor een betere waterberging. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in en om de voetbalsite zijn eveneens gegarandeerd.” Dat was niet naar de zin van de oppositie. André Vanhex (Open Vld) stelde vast dat er geen nieuw openbaar onderzoek werd georganiseerd en vroeg zich luidop af of er nu drie dan wel vier voetbalvelden komen. De nivelleringen van 2 meter tussen de velden noemde  complete onzin. “Deze 4 hectaren afvloeiingsgebied droogleggen is onverantwoord en druist in tegen de richtlijnen van goed waterbeheer van minister Demir. En waar blijft het financiële plan?! Dit is een megalomaan project. Deze waanzin zal door de kiezer in 2024 worden afgestraft!” Tenslotte vreest Vanhex een 10-jarige procedureslag als men voet bij stuk houdt. Hij pleit voor één site, namelijk die op Terkoest.

Terkoest

Datzelfde Terkoest wordt ook gekoesterd door cd&v’er Paul Dirickx. Hij ziet met lede ogen de leegloop op Terkoest aan. “Wij hebben altijd gepleit voor het behoud van de sites. “Zeker de accommodatie Langveld is nog steeds mooi met een goed kunstgrasveld. Op Terkoest dring zich een noodzakelijke en betaalbare renovatie op. Dat is voor ons een goede piste.”

In zijn repliek erkende schepen Vroonen (Groen) van Ruimtelijke Ordening dat de cd&v steeds consequent is blijven gaan voor de huidige sites. Naar Open Vld’er Vanhex haalde Vroonen hard uit: “In dit RUP-dossier is de grootste vertraging opgelopen op het ogenblik dat André Vanhex schepen van Ruimtelijke Ordening was. Het dossier heeft meer dan een jaar stilgelegen in 2017-2018 omwille van de verkiezingen. Het is Vanhex zelf die de Broosveldsite heeft toegevoegd aan het dossier.”

Het potje armworstelen tussen de huidige en voormalige schepen van ruimtelijke ordening werd luidkeels onderbroken door boze buurtbewoners en mensen van het actiecomité. Toen die niet wilden kalmeren zag gemeenteraadsvoorzitter Alex Dubois zich genoodzaakt de zitting te schorsen.

Vals beeldmateriaal

Eenmaal de rust hersteld sneerde Vroonen opnieuw. “Met rugdekking van de Open VLD-fractie, heeft André Vanhex het afgelopen jaar met angstbeelden twijfel gezaaid over de verkeersveiligheid, met de hulp van partijgenoten twijfel en tweedracht gezaaid binnen de voetbalclub en met opruiende taal twijfel gezaaid in de buurt rond Broosveld en in Terkoest. Met vals beeldmateriaal heeft u hier, binnen deze gemeenteraad, twijfel gezaaid over de waterhuishouding in het plangebied Broosveld met beelden die niet eens binnen het plangebied liggen.” Raadslid Vanhex reageert niet op de aantijgingen en besluit: “Jullie hebben ‘nul’ respect voor de oppositie. Jullie praten niet met de buurtbewoners. En ik redeneer andersom: eerst een financieel plan, dan pas een RUP.”

Tenslotte volgde de stemming. N-VA en Groen stemden vóór het RUP, Open Vld tegen, cd&v onthield zich. Het dossier belandt nu op het bord van de Bestendige Deputatie van de provincie die haar advies zal geven. Het Alkens bestuur vermoedt dat er nog veel stokken in de wielen zullen worden gestoken, maar zegt vastbesloten door te gaan met dit RUP. “Beleid voeren doe je op de lange termijn. Ondertussen blijven we investeren in de club. Zo zal er op Terkoest worden gerenoveerd”, besluit men daar.