Actiedag in de ziekenhuizen Zorgnet-Icuro vraagt vakbonden overleg voort te zetten. De vakbonden voeren vandaag actie in de ziekenhuizen. Aanleiding is het vastlopen van de onderhandelingen rond de uitvoering van het sociaal akkoord. De werkgevers vragen de vakbonden zo snel mogelijk opnieuw aan tafel te gaan zitten. Twee jaar geleden, in oktober 2017, sloten de sociale partners een nieuw sociaal akkoord voor de gezondheidssectoren die vallen onder de federale bevoegdheid. Alle partijen beoordeelden dit akkoord als een evenwichtig compromis tussen overheid, werkgevers en vakbonden. De uitvoering van dit akkoord, meer bepaald de omzetting naar CAO’s voor specifieke thema’s, verloopt echter bijzonder moeizaam. De laatste maanden was er amper nog vooruitgang in de sociale onderhandelingen. Eind september dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in. De belangrijkste eis van de vakbonden gaat over de CAO jaarlijkse vakantie, met name de garantie dat zorgpersoneel twee weken en drie weekends aaneengesloten vakantie kan nemen. Directies van zorgvoorzieningen van hun kant vragen een aantal aanpassingen aan de arbeidsreglementering. Die moet iets meer soepelheid toelaten. Voor die flexibiliteit zijn trouwens de werknemers zelf vragende partij, zodat zij bv. makkelijker onderling met een collega van shift kunnen wisselen. Over beide zaken werd in het sociaal akkoord van 2017 een compromis bereikt. De CAO jaarlijkse vakantie werd door de sociale partners het eerst technisch uitgewerkt. De bedoeling was dat de andere CAO’s snel zouden volgen. De praktijk aan de onderhandelingstafel draaide echter anders uit. De vakbonden weigerden de laatste maanden nog verder te onderhandelen over de andere dossiers. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro: “De werkgevers huldigen het principe van ‘gelijk oversteken’ en betreuren dat het onderhandelde akkoord niet evenwichtig kan worden uitgevoerd. Het is geenszins de bedoeling om werknemers in de zorg het recht op aaneensluitende vakantie te ontzeggen; in de praktijk van de meeste zorginstellingen is dat trouwens nu al geen probleem. De vakbonden zaaien onnodig onrust”. De werkgevers in de zorg hopen dat het sociaal overleg zo snel mogelijk nieuwe kansen krijgt en de CAO’s over jaarlijkse vakantie enerzijds en de CAO’s rond arbeidsduur anderzijds gelijktijdig kunnen worden ondertekend. We verliezen kostbare tijd. Er zijn immers nog andere uitdagingen die wachten. Ook de verdere uitrol van de functieclassificatie (IF.IC) staat hoog op de prioriteitenlijst van het sociaal overleg. De werkgevers willen zo snel mogelijk de tweede fase van deze hervorming lanceren, die een correctere verloning van het zorgpersoneel moet realiseren. De schaarste aan zorgpersoneel legt veel druk op alle partijen. Het is in het belang van de werknemers dat de gesprekken zo snel mogelijk terug worden opgestart. Bij een blokkering is niemand gebaat. Zorgnet-Icuro peilde bij de algemene ziekenhuizen naar de stakingsbereidheid van het zorgpersoneel. Die is beperkt. Slechts in een kwart van de ziekenhuizen is er personeel dat staakt; meestal is dat beperkt tot de vakbondsafgevaardigden. In geen enkel ziekenhuis waren er opvorderingen van personeel nodig.