Om de natuur te beschermen mogen begraasde bermen pas gemaaid worden na 15 juni. “In Sint-Truiden kan je op heel wat plaatsen zoals het domein Speelhof en in Bevingen merken dat de bermen er al gemaaid zijn ten koste van de biodiversiteit. Ik heb klacht ingediend bij het Agentschap”, stelt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). Verantwoordelijk schepen Johan Mas (Open VLD) weet van niets. Onze redactie trok rond en merkte inderdaad een verschil tussen Sint-Truiden enerzijds en Alken, Borgloon en Kortessem anderzijds als het op grasbermmaaien aankomt.

“De stad heeft zich niet gehouden aan de wet”, stelt raadslid Vandenhove. “Het Bermbesluit is zeer duidelijk: pas na 15 juni mag er een eerste keer gemaaid worden. Dit om de fauna, de flora en de biodiversiteit veilig te stellen. Door een goed maaibeheer kan de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt worden. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen ‘verplaatsen’ tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren. De stad houdt daar allemaal geen rekening mee. Ga maar eens wandelen tussen de bloesems, dan weet je genoeg.”

Klepelen

Raadslid Vandenhove betreurt ook dat de stad het maaisel niet heeft verwijderd. “Het maaisel moet verwijderd worden binnen de tien dagen na het maaien. Op heel wat plaatsen is het maaisel niet afgevoerd. Klepelen zonder afvoer komt neer op bemesten. Door het oprapen van het gras worden de bermen schraler en krijgen bloemen in de bermen steeds meer kansen. Niet dus in Sint-Truiden. Dit is weggegooid geld”, stelt Vandenhove scherp.

Schepen voor Natuur Nina Kvikvinia (N-VA) is op de hoogte van de wetgeving. Zij antwoordt op de aantijging: “Voor zover ik juist ben geïnformeerd is er enkel gemaaid daar waar de veiligheidsvoorschriften dit voorschrijven. Ik heb het dan over de verkeersveiligheid en het zicht voor de weggebruikers. In zulke gevallen moet en mag men zelfs niet wachten tot 15 juni. Mijn collega schepen Mas is bevoegd voor het stadswerkhuis. Hij weet wat er precies is gebeurd.”

Stadswerkhuis

Het is inderdaad schepen Mas (Open VLD) die het stadswerkhuis aanstuurt vanuit het schepencollege. Maar hij komt wat uit de lucht gevallen. “Ik zal dat morgen met mijn diensten bespreken”, beloofde hij maandag nog. Wij stelden hem nochtans twee concrete vragen: “Wie heeft de grasbermen gemaaid; was het de stad of een privé-bedrijf? En wat was de concrete opdracht: enkel maaien op de verkeersonveilige plaatsen of overal maaien?” Op beide vragen is er nog steeds geen antwoord.

Ook raadslid Vandenhove stelt vast dat het stadsbestuur geen echt antwoord geeft. “Dit is de bevestiging dat de huidige coalitie (CD&V, Open VLD, N-VA) geen echt beleid voert op vlak van biodiversiteit, onder andere voor de insecten en het natuurbehoud. De overtredingen tegen het Vlaams Bermenbesluit in het buitengebied worden opgevolgd door de Natuurinspectie van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB). Ik heb mijn bedenkingen overgemaakt aan de betrokken diensten en formeel een klacht ingediend. Ik reken erop dat de Vlaamse Overheid deze zaak grondig onderzoekt en aan handhaving zal doen”, besluit Vandenhove.