Vanaf 2022 geldt er opnieuw een belastingsreglement op eroshuizen. Het vorige reglement dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 19 december 2019 was op advies van de hogere overheid niet uitgevoerd. Op de gemeenteraad van 31 januari 2022 werd het nieuwe belastingsreglement goedgekeurd. De belasting wordt vastgesteld op basis van de oppervlakte van het publiek toegankelijke gedeelte van het eroshuis.

“De aanwezigheid van eroshuizen creëert een bepaalde overlast op vlak van veiligheid en verkeershinder en bijkomende uitgaven. Met de belasting genereren we inkomsten voor de stadsfinanciën. Deze inkomsten zijn nodig om de bijkomende uitgaven voor veiligheid en orde te dekken”, vertelt Jo François, schepen van financiën.

De belasting wordt vastgesteld op basis van de oppervlakte van het eroshuis die voor het publiek toegankelijk is.  De tarieven zijn gespreid tussen 10.000 en 15.000 euro. “De nieuwe tarieven zijn in overeenstemming met de lasten die de stad ondervindt. Hoe groter de oppervlakte van het etablissement, hoe meer overlast door drukte en parkeren, hoe meer vraag naar veiligheid en orde”, legt Jo François uit.

De inning van de belasting was in het verleden problematisch omdat ze gericht was naar de uitbaters van de eroshuizen. “Dat kan alvast efficiënter door de eigenaars van de panden aan te spreken. Op lange termijn zal bekeken worden of de inning kan worden toegevoegd aan het stelsel van de onroerende voorheffing”.