Recent werd er een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ter hoogte van de Kleinaartstraat. Dit kadert in een vergunningaanvraag tot verkaveling in 28 loten van de Kleine Landeigendommen.
Het proefsleuvenonderzoek toonde de aanwezigheid van een archeologische site aan, meer bepaald de aanwezigheid van een erf uit de 12de – 14de eeuw. Er werden verschillende sporen, vondsten van aardewerk en fragmenten van verbrand leem aangetroffen. Dit heeft tot gevolg dat verder onderzoek onder de vorm van een opgraving noodzakelijk is. Dit zal uiteraard gebeuren onder leiding van onroerend erfgoed. De kostprijs van het verdere onderzoek wordt geraamd op 70.000€ en het veldwerk zal ongeveer 30 werkdagen met 4 voltijdse personen in beslag nemen. “Hiervoor moeten uiteraard nog de nodige procedures en aanbestedingen in overleg met onroerend erfgoed gevoerd worden. Het werd zojuist alvast goedgekeurd door de raad van bestuur van de Kleine Landeigendommen. De vergunningaanvraag is nog lopende”, meldt burgemeester Els Robyns.