De politie Tongeren-Herstappe stelde haar resultaten en werking voor tijdens de Zonale Veiligheidsraad. De cijfers tonen aan dat de veiligheidssituatie in Tongeren positief evolueert en dat de inwoners tevreden zijn over de werking van de lokale politie. Gisteren werden twee politieagenten nog als helden gevierd omdat ze een baby van de verstikkingsdood hadden gered.

 

Elk jaar stelt de politiezone Tongeren-Herstappe haar resultaten en werking voor tijdens de Zonale Veiligheidsraad. De prioriteiten op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking werden er besproken. Burgemeester Patrick Dewael benadrukte het belang van een veilige omgeving voor de Tongenaren: “Het is belangrijk dat de Tongenaar zich veilig voelt in haar of zijn stad. Eind 2021 hebben we deelgenomen aan de nationale veiligheidsmonitor, een waardevol instrument om informatie te verzamelen over slachtofferschap, aangiftegedrag en verschillende veiligheidsthema’s. Dit heeft ons waardevolle inzichten gegeven over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en de tevredenheid over de politiewerking in Tongeren.” Die veiligheidsmonitor bood de inwoners van Tongeren de mogelijkheid om hun mening te uiten en zo inspraak te hebben in het veiligheidsbeleid van hun stad. Enkele opvallende cijfers uit de monitor tonen aan dat 66% van de Tongenaren zich zelden tot nooit onveilig voelt in hun buurt, terwijl 28% zich soms onveilig voelt en slechts 6% zich vaak tot altijd onveilig voelt. Bovendien is 70% van de bevolking tevreden tot zeer tevreden over de houding en het optreden van de politie, evenals de werking.

Aanpak winkeldiefstallen

Wat betreft de criminaliteitscijfers blijkt uit een vergelijking tussen 2019 en 2022 dat het totaal aantal misdrijven in Tongeren nog steeds afneemt. Opnieuw Dewael: “In 2019 werden 2.785 misdrijven geregistreerd, terwijl dat aantal in 2022 gedaald is naar 2.166. Er is echter een stijging van het aantal diefstallen, voornamelijk toe te schrijven aan een toename van winkeldiefstallen. Jaarlijks worden er nu ongeveer 184 diefstallen gepleegd, in vergelijking met 170 in 2019. Tijdens de coronaperiode, toen veel winkels noodgedwongen moesten sluiten, daalde het aantal diefstallen naar 132 in 2021.” De leden van de politieraad zien sinds de volledige heropening van de winkels in 2021 opnieuw een stijging naar 184 diefstallen in 2022. “Het merendeel van deze diefstallen betreft kleine incidenten met relatief weinig schade. Dit is een aandachtspunt dat we samen met de lokale handelaars moeten aanpakken”, aldus burgemeester Patrick Dewael.

Stagnatie ongevallen

“Op het gebied van verkeersveiligheid toont de stagnatie van het aantal ongevallen aan dat onze inspanningen vruchten afwerpen”, vult korpschef Geert Luypaert aan. “Met zowel materiële schade (jaarlijks gemiddeld 289 ongevallen) als lichamelijk letsel (jaarlijks gemiddeld 113 ongevallen) zien we dat de talrijke inspanningen van de afgelopen jaren vruchten afwerpen. Maatregelen zoals snelheidsbeperkingen, verhoogde snelheidscontroles en deelname aan verkeersacties hebben bijgedragen aan een bewustere verkeersdeelname. Ik engageer me om in onze politiezone Tongeren-Herstappe me met de voltallige ploeg te blijven inzetten op de veiligheid en leefbaarheid”, besluit Luypaert.