Eén van de doelen uit het lokale Energie- en Klimaatpact van het Lokaal Bestuur Borgloon bestaat erin om de Loonse grond meer te ontharden. “De bijdrage van onze inwoners is daarbij van groot belang. We gaan dat subsidiëren”, vertelt schepen van Omgeving Jeroen Bellings (Open VLD-Stroop).

Het stadsbestuur van Borgloon heeft beslist om haar inwoners te subsidiëren vanaf 5 vierkante meter omslag van beton naar gazon. “We hopen tegen 2030 één vierkante meter per inwoner te ontharden, wat neerkomt op ongeveer 1,1 ha. Inwoners die minstens 5 m² vergunde, vergund geachte of van vergunning vrijgestelde verharding vervangen door gazon of door een streekeigen vaste beplanting, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen met een maximum van 400 euro. Met deze subsidie willen we als bestuur een positieve boodschap en stimulans geven aan de inwoners in het bereiken van de klimaatdoelstellingen onder het motto dat samenwerken loont en alle kleine beetjes helpen.” De schepen is ook tevreden dat er onlangs 7000 bomen werden aangeplant om zo het gestelde doel van één extra boom per inwoner op het Loons grondgebied te behalen tegen het einde van de legislatuur.