Dinsdagavond werd in Borgloon een gecoördineerde controleactie , de zogenaamde flexactie, uitgevoerd op twee fruitbedrijven. De controle ging uit van het stadsbestuur en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De flexactie werd ondersteund door het ARIEC (Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg) en de lokale politie van Kanton Borgloon en vond plaats in overleg met het parket.
Dinsdagavond werd een controle uitgevoerd op twee fruitbedrijven waar tevens seizoensarbeiders verblijven. De controle kwam er na signalen over de gebrekkige woonkwaliteit en veiligheid in deze panden, waarin vooral buitenlandse arbeiders worden gehuisvest.

Flexactie
Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.
“Als stadsbestuur willen we dat deze (seizoen)arbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven” legt burgemeester Eric Awouters uit. “We krijgen echter regelmatig signalen over de ondermaatse huisvesting van deze arbeiders. Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd – in het bijzonder in deze coronatijden.”

Veelvuldige inbreuken vastgesteld
De controle leidde naar een aantal niet-vergunde woningen, waar veelvuldige inbreuken werden vastgesteld: inbreuken op de Vlaamse Wooncode, gebreken inzake brandveiligheid, veiligheidsrisico’s en stedenbouwkundige overtredingen. Op basis van de vaststellingen zullen de eigenaars aangemaand worden om hun panden in orde te brengen. Deze adviezen worden ook aan de burgemeester overgemaakt.
Er werd eveneens een proces-verbaal opgesteld voor inbreuken op de sociale wetgeving. De lokale politie heeft daarenboven op één adres inbreuken vastgesteld inzake covid19-reglementering.
De bestuurlijke controles hebben in het algemeen tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.
Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten ook uit de brandweer, Toezicht op Sociale Wetten, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), STEBO en de Dienst Vreemdelingenzaken. Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle. De opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen – afdelingen Hasselt en Tongeren.